Undervisning i klassrum. Bild från Pixabay.
 

Röstlära ges idag inte så stort utrymme i Stockholms universitets lärarutbildning. Samtidigt har ändrade förhållanden i skolan, vad gäller arbetsmiljö och arbetsbelastning, starkt påverkat hur läraren använder sin röst. Detta har i sin tur lett till att lärare, och då i synnerhet kvinnor, utgör en snabbt ökande patientgrupp inom svensk röstvård. Det är till och med så att många lärare överväger att lämna yrket på grund av röstrelaterade problem.

Röstlärans betydelse för läraryrket handlar dock inte enbart om ergonomi. Rösten är lärarens viktigaste arbetsverktyg och påverkar till stor del hur och vad elever tar till sig i olika situationer. Rösten spelar även en stor roll för att läraren ska kunna utöva ett gott ledarskap, såväl i klassrummet som i kontakten med föräldrar.

Språkstudion och lärarutbildningen i samarbete

För att stärka ämnet röstlära i Stockholms universitets lärarutbildning har nu Språkstudion vid Institutionen för språkdidaktik initierat projektet "Röstvård och röstutveckling för lärarstudenter". Projektet beviljades Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning i juni 2018 och löper över tre terminer. Tanken är att skapa material och utvärdera modeller som kan användas inom kurser i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vi vill ge lärarstudenterna bättre verktyg för arbetslivet, säger Christine Ericsdotter Nordgren som är föreståndare för Språkstudion.

Christine Ericsdotter Nordgren och Pernilla Rosell Steuer leder projektet "Röstvård och röstutveckling för lärarstudenter".

Tillsammans med Pernilla Rosell Steuer, universitetslektor och studierektor vid Institutionen för språkdidaktik, leder och samordnar hon projektet om röstlära. Utifrån tre teman - kommunikation, gestaltning och ergonomi - ska de bland annat skapa och filma föreläsningar och ge workshops för utvalda studentgrupper.

Christine Ericsdotter Nordgren är fonetiker med lång erfarenhet samt med ett internationellt nätverk inom röstfrågor och Pernilla Rosell Steuer har tidigare arbetat som VFU-ansvarig. De båda entusiasterna hoppas att deras utvecklingsarbete om röstlära ska bidra till en vidareutveckling av ämnet i lärarutbildningen.