Arbetsuppgifter

Innehavaren förväntas bedriva forskning, planering och ledning av forskning samt undervisning och handledning inom ämnesområdet svenska med didaktisk inriktning. Innehavaren ska även aktivt delta i universitetets och institutionens arbete genom att åta sig administrativa och utredande uppgifter, ingå i arbetsgrupper, initiera forskningsprojekt och aktivt verka för extern finansiering till institutionens forskning. Dessutom förväntas innehavaren hålla sig informerad om utvecklingen, inte bara inom det egna ämnesområdet utan även på ämnesområdet i stort, samt skapa kontakter med andra universitet och institutioner och vid externa och interna kontakter företräda ämnesområdet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska visas med publikationer, framträdanden vid internationella konferenser samt nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vetenskaplig kompetens ska vara i form av professorskompetens inom ämnesområdet svenska med didaktisk inriktning. Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och examination inom ämnesområdet svenska med didaktisk inriktning

Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.