Under sin korta existens har institutionen varit med om flera viktiga händelser:

  • I juni 2008 flyttade vi från Konradsberg till Frescati, Södra Huset, Hus E.
  • I juli 2008 startade utbildningen på forskarnivå och under året antogs sammanlagt 14 doktorander.
  • Efter ett omfattande arbete tillsammans med samarbetsinstitutionerna lanserades höstterminen 2008 helt nya studiegångar för blivande lärare i svenska/svenska som andraspråk och moderna språk.
  • Mot slutet av 2009 genomfördes en ombyggnation av institutionens lokaler. En avdelning för studentmottagning skapades, med kursadministration och studievägledning.
  • Under 2009 rekryterades ytterligare tre disputerade lektorer samt en anställning som postdoktor.
  • 1 januari 2011 bytte vi namn från Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling till Institutionen för språkdidaktik.
  • Humanistiska fakulteten utförde, på Rektors uppdrag, en utvärdering över ledande forskning 2010. Ett av de ledande forskningsområdena vid Stockholms universitet identifierades som "andraspråk och tvåspråkighet", och det finns bland annat vid Institutionen för språkdidaktik.
  • En ny nationell forskarskola med huvudsäte vid institutionen – De främmande språkens didaktik – beviljades medel genom utbildningsdepartementets satsning Lärarlyftet.