Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill belysa och föra diskussion kring de förändringar som den grundläggande vuxenutbildningen och sfi genomgår och kommer att genomgå. Under konferensen presenterades aktuella statliga utredningar och forskning. Vidare presenterades pågående utvecklingsprojekt inom vuxenutbildningens verksamheter. I fokus stod de studerande och deras möjligheter till språkutveckling.

Konferensen vände sig till alla som arbetar inom utbildning, administration och organisationer eller har andra uppdrag som berör dessa studerandegrupper.