Mötet vände sig till lärarutbildare som arbetar med kurser kring läs, skriv och matematik för lärarstudenter med inriktning mot yngre barn.

Tema: Betydelsen av lärares ämneskunskaper
25 oktober 2013 kl. 9.00-16.00
Stockholms universitet, Campus Frescati

Vid det åttonde lärarutbildningsmötet togs frågan om våra blivande lärares ämneskunskaper upp. Bland annat diskuterades i vilken utsträckning en lärares ämneskunskap påverkar bedömningsarbetet, samt hur vi bedömer ämnesinnehållet i kurser som behandlar läs, skriv och matematik i den nya lärarutbildningen. Det nionde lärarutbildningsmötet kom därför att handla om betydelsen av lärares ämneskunskaper i den nya lärarutbildningen, men gav även utrymme för erfarenheter och diskussion i andra viktiga frågor som rör utbildningen.

Ramprogram:
09.00-09.30 Kaffe
09.30-09.45 Introduktion
09.45-10.45 Presentation av ämneskunskapsfrågan och/eller någon annan intressant fråga
10. 45-11.00 Paus
11.00-13.00 Introduktion till gruppdiskussioner följt av gruppdiskussioner
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Fortsättning gruppdiskussioner
14.45-15.00 Kaffe
15.00-15.30 Summering av gruppdiskussioner
15.30-16.00 Avslutande samt beslut om nästa lärarutbildningsmöte

Kontaktpersoner:
- Anette de Ron, anette.de.ron@mnd.su.se
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
- Iréne Hammervik, irene.hammervik@isd.su.se
Institutionen för språkdidaktik
- Elvi Kjøller, elvi.kjoller@buv.su.se
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen