I följande uppföljningar behandlas nationella prov som tidigare använts inom utbildningen i svenska för invandrare (sfi).

Syftet med uppföljningar är att ge en samlad bild av resultaten på proven i förhållande till kursplanens mål och de olika kursernas kunskapskrav. En jämförelse görs även mellan resultaten på proven och elevernas utbildningsbakgrund. Dessutom görs vissa jämförelser av resultaten med tidigare provversioners resultat.

2016 Uppföljning sfi (1250 Kb)

2017 Uppföljning sfi (1123 Kb)

2018 Uppföljning sfi (1709 Kb)

2019 Uppföljning sfi.pdf (747 Kb)