Under 2017-2018 blir följande prov tillgängliga för skolor:

Eftersom undervisning i utbildning i svenska för invandrare bedrivs under hela året har Skolverket inte fastställt en tidsbegränsad provperiod för proven. Skolorna får använda provet när de finner det lämpligt efter det datum som anges nedan.

 

Prov 11

Kurs Första provdatum
D 29 maj 2017
C 19 juni 2017
B 11 september 2017

 

Prov 12

Kurs Första provdatum
D 23 oktober 2017
C 11 december 2017
B 19 mars 2018

 

Prov 13 

Kurs Första provdatum
D 28 maj 2018
C 18 juni 2018
B 10 september 2018

 

Prov 14

Kurs Första provdatum
D 22 oktober 2018
C 10 december 2018
B 18 mars 2019

 

Tid för genomförande av varje provdel

Tid på respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter vid utprövningarna så att testtagarna generellt sett ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

För B-provet gäller:

Höra och Läsa A respektive Höra och Läsa B hänger samman och måste genomföras i nämnd ordning och vid samma tillfälle med en paus emellan.

Delarna Skriva och Tala är fristående och kan genomföras vid ett annat tillfälle, men bör vara så nära i tid som möjligt. Det är dock viktigt att hela provet genomförs.

För C- och D-provet gäller:

Delarna kan genomföras på en och samma dag men varje del är fristående och skolan har därför möjlighet att anpassa genomförandet efter lokala förhållanden, till exempel dela upp provet på flera dagar.

Vi rekommenderar att den ordning mellan provdelarna som föreslås ovan följs men vid behov kan ordningsföljden ändras. Det är dock viktigt att hela provet genomförs.