Övergripande vid Stockholms universitet:

 • Fakultetsnämnden (FN)
  - fastställer den allmänna studieplanen
  - antar doktorander fram till licentiatnivå
 • Fakultetskansliet
  - studerande på forskarnivå i vårt ämne disputerar/lägger fram licentiatuppsatsen i ett ämne som finns vid humanistisk fakultet (språkdidaktik)
 • Studentavdelningen
  - sköter spikning med mera

Vid Institutionen för språkdidaktik:

 • Institutionsstyrelsen (IS)
  - fattar beslut om anställning som forskarstuderande fram till doktorsexamen
  - bekräftar antagning till forskarstudier fram till licentiatexamen
  - fattar beslut om att föreslå FN ändringar i den allmänna studieplanen
  - fastställer ISP:ar för samtliga studerande på forskarnivå (görs inför nytt läsår)
  - fattar beslut om riktlinjer för studier på forskarnivå vid institutionen
  - fattar enligt särskilda riktlinjer beslut om medel för konferensdeltagande med mera (kan delegeras till av IS utsedd grupp)
  - fattar beslut om tillgodoräknande av kurs, om beslutet är till den studerandes nackdel
  - fastställer handledare på förslag av forskarkollegiet
  - fattar beslut om byte av handledare
 • Forskarkollegiet
  - granskar och föreslår vid behov ändringar i de individuella studieplanerna inför beslut i institutionsstyrelsen
  - föreslår handledare
  - är rådgivande inför antagning av nya forskarstuderande
 • Prefekten
  - utser examinator för kurser på forskarnivå
 • Examinator
  - godkänner kurser som ska kunna ingå i examen på forskarnivå efter förslag från handledaren
  - fattar beslut om vilka kurser som ska anses uppfylla kraven på de obligatoriska områdena efter förslag från handledaren
  - fattar beslut om tillgodoräknande av kurs, om beslutet är till den studerandes fördel
 • Handledaren
  - planerar i samråd med doktoranden vilka kurser som ska läsas och föreslår examinator att dessa ska ingå i examen
  - planerar i samråd med doktoranden arbetet med studierna och lämnar årligen (eller vid större ändringar) in den individuella studieplanen till IS
 • Studierektor för forskarutbildningen
  - ansvarar för den allmänna planeringen och samordningen av utbildningen på forskarnivå
  - bereder och föreslår ändringar i den allmänna studieplanen till IS
 • Utbildningsadministratör för forskarutbildningen
  - registrerar studerande på forskarnivå
  - registrerar resultat på kurser och uppsatser/avhandlingar
  - rapporterar årligen aktivitetsgrad för de enskilda doktoranderna
  - rutiner kring disputationsakten, arvodering, resor, hotell med mera