Övergripande vid Stockholms universitet:

► Fakultetsnämnden (FN)

- fastställer den allmänna studieplanen
- antar doktorander fram till licentiatnivå

► Fakultetskansliet

- studerande på forskarnivå i vårt ämne disputerar/lägger fram licentiatuppsatsen i ett ämne som finns vid humanistisk fakultet (språkdidaktik)

► Studentavdelningen

- sköter spikning m.m.

Vid Institutionen för språkdidaktik:

► Institutionsstyrelsen (IS)

- fattar beslut om anställning som forskarstuderande fram till doktorsexamen
- bekräftar antagning till forskarstudier fram till licentiatexamen
- fattar beslut om att föreslå FN ändringar i den allmänna studieplanen
- fastställer ISP:ar för samtliga studerande på forskarnivå (görs inför nytt läsår)
- fattar beslut om riktlinjer för studier på forskarnivå vid institutionen
- fattar enligt särskilda riktlinjer beslut om medel för konferensdeltagande m.m. (kan delegeras till av IS utsedd grupp)
- fattar beslut om tillgodoräknande av kurs, om beslutet är till den studerandes nackdel
- fastställer handledare på förslag av forskarkollegiet
- fattar beslut om byte av handledare

► Forskarkollegiet

- granskar och föreslår vid behov ändringar i de individuella studieplanerna inför beslut i institutionsstyrelsen
- föreslår handledare
- är rådgivande inför antagning av nya forskarstuderande

► Prefekten

- utser examinator för kurser på forskarnivå

► Examinator

- godkänner kurser som ska kunna ingå i examen på forskarnivå efter förslag från handledaren
- fattar beslut om vilka kurser som ska anses uppfylla kraven på de obligatoriska områdena efter förslag från handledaren
- fattar beslut om tillgodoräknande av kurs, om beslutet är till den studerandes fördel

► Handledaren

- planerar i samråd med doktoranden vilka kurser som ska läsas och föreslår examinator att dessa ska ingå i examen
- planerar i samråd med doktoranden arbetet med studierna och lämnar årligen (eller vid större ändringar) in den individuella studieplanen till IS

► Studierektor för forskarutbildningen

- ansvarar för den allmänna planeringen och samordningen av utbildningen på forskarnivå
- bereder och föreslår ändringar i den allmänna studieplanen till IS

► Utbildningsadministratör för forskarutbildningen

- registrerar studerande på forskarnivå
- registrerar resultat på kurser och uppsatser/avhandlingar
- rapporterar årligen aktivitetsgrad för de enskilda doktoranderna
- rutiner kring disputationsakten, arvodering, resor, hotell m.m.