När en skolledare eller representant för en kommun eller ett företag kontaktar institutionen för att upphandla en poänggivande kurs inom institutionens kompetensområde måste följande meddelas uppdragsgivaren:

  1. Att all kommunikation avseende planering av kursen och upprättande av ett avtal ska gå via studierektor för respektive ämnesområde som tillsammans med institutionens ekonomiansvariga meddelar de ekonomiska ramarna för kursen.
  2. Att kursen är en poänggivande högskoleutbildning med en speciell kursplan som båda parter accepterat. Kursplanen kan vara en redan befintlig sådan eller kan upprättas i samråd. Om kursplanen inte redan finns bland institutionens utbud måste uppdragsgivaren upplysas om inom vilket tidsperspektiv en ny kursplan kan skrivas fram.
  3. Att det i kursplanen framgår vilken behörighet som krävs för att få möjlighet att få högskolepoäng och att personer som inte uppfyller behörighetskraven endast kan få ett kursintyg på genomgången kurs. Kursintyget ska skrivas på den mall som arbetats fram vid institutionen.
  4. Att skolledaren eller motsvarande person ansvarar för att meddela institutionen vilka personer som efter avslutad kurs ska ha kursintyg och vilka som efter godkänd examination ska ha ett betyg.
  5. Att en lista med namn och personnummer på samtliga kursdeltagare upprättas och skickas till kursansvarig lärare innan kursstart så att registrering kan ske och en närvarolista kan upprättas av ansvarig utbildningsadministratör.