Enligt rektorsbeslut ska kursplaner vara fastställda senast en månad före sista ansökningsdatum. Det innebär att kursplaner ska skickas till studierektor för respektive ämnesområde:

 • senast 1 december föregående termin inför en hösttermin
 • senast 1 maj inför en vårtermin

Därefter sker beredning i kursplanegrupp och institutionsstyrelse (IS).
 

Nedanstående arbetsgång gäller vid Institutionen för språkdidaktik:

Inrättande av ny kurs

 1. Kursansvarig och studierektor för respektive ämnesområde utformar kursens inrättandedata enligt fakultetens riktlinjer:
  Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå
 2. Studierektor för respektive ämnesområde skickar utkastet till inrättandedata för ny kurs till kursplaneansvarig administratör som lägger in i SISU och fyller i fakultetens blankett Anhållan om inrättande av kurs.
 3. Kursplaneansvarig administratör skickar sedan all information om kursens inrättande till kursplanegruppen för granskning.
 4. När kursens inrättandedata bedöms som färdig av kursplanegruppen lämnas den till IS via kursplaneansvarig administratör.
 5. Av IS godkända inrättandedata skickas till fakultetensnämnden via studierektor GN/AN för inrättande av kurs.
 6. När kursen har inrättats av fakultetsnämnden gör kursplaneansvarig administratör det första tillfället för kursen. Kurstillfället skickas sedan till antagningsenheten för godkännande av anmälningskod.

Beredning av nya och reviderade kursplaner

 1. Kursansvarig och representanter från relevanta ämnesgrupper utformar kursplanen enligt fakultetens riktlinjer:
  Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå
 2. Kursansvarig skickar utkast till kursplan, betygskriterier och litteraturlista till studierektor för respektive ämnesområde som granskar dem innan de skickas vidare till kursplaneansvarig administratör.
 3. Kursplaneansvarig administratör skickar kursplan, betygskriterier och litteraturlista vidare till kursplanegruppen för granskning. Kursplanegruppen har ingen beslutande funktion, utan fungerar som ett förberedande och rådgivande organ för att kursplanen ska kunna bli godkänd av IS.
 4. När kursplanen bedöms som färdig av kursplanegruppen lämnas den, betygskriterierna och kurslitteraturlistan till IS via kursplaneansvarig administratör.
 5. Studierektor GN/AN föredrar kursplan, betygskriterier och kurslitteraturlista på ett möte i IS.
 6. IS beslutar om fastställande eller återremittering av kursplan, betygskriterier och kurslitteraturlista. Vid beslut av IS om redaktionella ändringar förs dessa in av kursplaneansvarig administratör som sammanställer kursplanen samt lägger in övrig sökinformation i SISU.
 7. Kursplaneansvarig administratör meddelar kursansvarig om fastställd kursplan.