Planering och genomförande

 • Ansvarar för att lärarlaget planerar och genomför kursen.
 • Skapar ett schema som innehåller seminarier och föreläsningar med respektive lärare/föreläsare angivna.
 • Ansvarar för att det finns en studiehandledning som innehåller betygskriterier.
 • Kontrollerar att kurssidan på webbplatsen innehåller aktuella uppgifter, såsom till exempel kursplan, kursinformation och schema.
 • Planerar och informerar om examinationstillfällen, även omexamination (i enlighet med institutionens intentioner om samlade omprovstillfällen).
 • Examinator (oftast kursansvarig) beslutar om eventuella stödåtgärder åt student som har intyg för det.
 • Ansvarar för att litteraturlista skickas till Stockholms universitetsbibliotek, Akademibokhandeln och Campusbutiken. De datum som gäller är senast 1 juni för höstterminens kurser och senast 15 november för vårterminens kurser (kompletteringar kan göras senare).
 • Ansvarar för att VFU-ansvarig vid institutionen informeras om när VFU är utlagt i kurser som innehåller VFU. Detta ska ske senast 1 maj inför kommande hösttermin och senast 1 november inför vårterminen.
 • Ansvarar för att kopia av närvarolista lämnas till utbildningsadministratören senast en vecka efter kursstart.
 • Dokumenterar problem i kursen och rapporterar till studierektor för respektive ämnesområde.
 • Meddelar studierektor för respektive ämnesområde om det uppstår problem i kursen med lärare eller studenter.

Kursutveckling

 • Driver kursutveckling och arbetar med kvalitetssäkring i samarbete med studierektor för respektive ämnesområde och ämnesgrupp.
 • Lämnar förslag till kursplanerevidering till studierektor för respektive ämnesområde som vidarebefordrar till kursplanegruppen.
 • Deltar i institutionsövergripande möten kring kursen.

Examination

 • Ansvarar för betygskonferens om flera lärare samarbetar inom en kurs.
 • Ansvarar för att alla VFU-rapporter lämnas vidare till arkivansvarig.

Kursvärdering och kursrapport

 • Ansvarar för kursvärdering och uppföljning av denna i samarbete med ansvarig administratör.
 • Ansvarar för att en kursrapport sammanställs och skickas till ansvarig studierektor.