Här beskrivs rutiner vid Institutionen för språkdidaktik för fastställande av betygskriterier.

Arbetsgång och rutiner

  1. Kursansvarig lärare utformar betygskriterier till kurs eller delkurs.
  2. Därefter skickas betygskriterierna till studierektor för respektive ämnesområde som granskar och skickar dem vidare till kursplanegruppen.
  3. När betygskriterierna bedöms vara färdiga skickas de till IS för fastställande.
  4. När betygskriterierna är fastställda meddelar IS beslutet till kursansvarig lärare.

När en kursplan revideras och när nya kursplaner skrivs ska samtidigt betygskriterier utformas och följa med i hanteringen av kursplanen.

Revideringar av betygskriterier får ske högst 1 gång per termin.

IS måste fastställa betygskriterier senast:

  • För höstterminens kurser - näst sista mötet före sommaren
  • För vårterminens kurser - näst sista mötet för året

Institutionsstyrelsens möten

Betygskriterier ska finnas för varje provkod och vara tydligt kopplade till kursens/delkursens förväntade studieresultat.