Institutionen för språkdidaktik började att använda Athena redan höstterminen 2018, till enstaka kurser. Höstterminen 2019 använder vi den nya lärplattformen till sammanlagt 21 kurser:

US150G Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för F-3
US154U Svenska som andraspråk för lärare i sfi
US156F Läs- och skrivsvårigheter
US191F Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I
US531F Litteracitet i ett andraspråksperspektiv
US530F Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning
US63LF Kommunikation, multimodalitet och textbegrepp
USE41G Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6
USE42G Engelska II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6
USEF1G Engelska i klassrummet för grundlärare F-3
USS22B Svenska som andraspråk II, ämneslärare gy, vux
USS79B Svenska som andraspråk II, ämneslärare 7-9
USSV2B Svenska som andraspråk II, ämneslärare 7-9, gy, vux
USS101 SVAI: Flerspråkighet - individ och samhälle
USS104 SVAI: Språk, undervisning och lärande
USS203 SVAII: Litteracitet och lärande
USS302 SVAIII: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning
USS303 SVAIII: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning – kandidatkurs
USX11G Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, I
USX14G Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare 4-6, I
USX2AK Självständigt arbete för ämneslärare i språk inom KPU


Från och med vårterminen 2020 kommer samtliga kurser vid Institutionen för språkdidaktik att undervisas genom Athena.

Har du några frågor om Athena?
Kontakta institutionens införandekoordinator Tore Nilsson: tore.nilsson@isd.su.se