Examensarbeten ska arkiveras enligt särskild instruktion. Alla övriga handlingar som ska arkiveras lämnas till arkivvårdare, detta inkluderar VFU-rapporter.

Kursansvarig upprättar en pärm terminsvis med fliksystem med en flik för varje kurs där följande dokument förvaras under pågående termin och efter kursens avslutande överlämnas till arkivvårdare:

  • Kursbeskrivning/kursanvisning/betygskriterier
  • Schema
  • Litteraturlista
  • Skrivningsfrågor
  • Egenproducerade kompendier
  • Sammanställning av kursvärdering samt enkäterna

Utbildningsadministratörerna sparar vissa kursdokument:

  • Betygsunderlag + närvarolista
  • Arkivlista
  • Självständiga arbeten

Arkivering av VFU-rapporter:
Rapporterna samlas in kursvis per termin och i alfabetisk ordning efter studentens efternamn.