Vid Institutionen för språkdidaktik gäller följande:

Arkivering

Allmänna handlingar från verksamheten ska arkiveras.

När en kurs slutar ansvarar kursansvarig lärare för att skrivningsfrågor, kompendier och undervisningsmaterial samt informationsmaterial lämnas till arkivansvarig vid institutionen - se Arkivering av kursmaterial

Examensarbeten ska arkiveras enligt särskild instruktion. Alla övriga handlingar som ska arkiveras lämnas till registrator, detta inkluderar VFU-rapporter.

Diarieföring

Då vi är en myndighet ställs det krav på hur vi hanterar inkomna och upprättade handlingar. En stor del av dessa handlingar ska registreras och förvaras i vårt diarium för att man lätt ska kunna hitta dessa.

Det finns två olika sorters handlingar, sekretessbelagda och offentliga:

  • De sekretessbelagda handlingarna ska alltid diarieföras.
  • Vad gäller det offentliga så görs det undantag för handlingar av ringa betydelse för verksamheten, t.ex. reklam och rutinartade förfrågningar samt för handlingar som hålls ordnade på annat sätt, t.ex. fakturor och protokoll.