Centrala och lokala avtal

De generella anställningsvillkoren för anställda inom Stockholms universitet regleras i det centrala Villkorsavtalet.

För att anställningsvillkoren ska kunna verksamhetsanpassas ger Villkorsavtalet möjlighet för de lokala parterna att komma överens om att andra villkor ska gälla. De lokala kollektivavtal gällande anställningsvillkor som har slutits vid Stockholms universitet finns samlade i dokumentet Villkorsavtal-SU. Där finns regler om löner, lönetillägg, arbetstider, semestrar och andra anställningsvillkor vid Stockholms universitet.

  • Läs mer på Medarbetarwebben: Avtal

Flexibel arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtalet om flexibel arbetstid innebär att du som anställd inom vissa ramar förfogar över när du börjar och avslutar arbetsdagen beroende på verksamheten och dina egna behov.

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid för lärare

För lärare vid Institutionen för språkdidaktik finns tillämpningsföreskrifter för det lokala kollektivavtalet Villkorsavtal-SU, om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar - se nedan Bifogade filer.

Personalförsäkring

Som anställd vid Stockholms universitet omfattas du av Kammarkollegiets försäkringar när du beger dig till och från ditt arbete, på din arbetsplats och på tjänsteresa.

Har du frågor om personalförsäkringen? Kontakta Suk-hi Cho.

Bisysslor

Med bisyssla avses all sådan verksamhet vid sidan om anställningen som inte ligger inom privatlivets sfär. En bisyssla kan vara mer eller mindre omfattande, avlönad eller oavlönad.

Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula. Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula, om arbetsgivaren begär det.

Alla anställda ska intyga i Primula att de tagit del av de nya föreskrifterna.