Kurser

Kurser på forskarnivå

I doktorandutbildningen vid Institutionen för språkdidaktik ingår kurser om sammanlagt 90 hp för doktorsexamen. Av dessa är 30 hp obligatoriska och 60 hp valbara kurser. Doktorander mot licentiatexamen läser kurser motsvarande sammanlagt 45 hp, varav 15 hp obligatoriska och 30 hp valbara.

De kurser institutionen ger riktar sig i första hand till våra egna doktorander, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade studenter.

För information om anmälan och schema se respektive kurs nedan.

Obligatoriska kurser

För doktorander i språkdidaktik är fyra specificerade kurser obligatoriska och de ges med ett rullande schema enligt nedan (doktorander som är antagna mot licentiatexamen väljer två av dessa). Observera att terminsangivelserna nedan från och med HT 2021 är preliminära och kan komma att ändras.


Förutom de fyra ovan angivna obligatoriska kurserna för forskarutbildning i språkdidaktik erbjuds även följande kurs. Kursen ges varje termin och samläser med studenter på avancerad nivå.


För studenter som är knutna till forskarskolor som institutionen samarbetar med ingår därutöver obligatorier som gäller för respektive forskarskola.

Valbara kurser

Valbara kurser kan läsas vid andra institutioner vid Stockholms universitet eller vid andra lärosäten.

En självklart viktig kurs, som alla doktorander uppmanas att välja tidigt i utbildningen, är Humanistiska fakultetens kurs i vetenskapsfilosofi för doktorander.

Lingvistisk etnografi, 7.5 hp (VT 2020)

Lingvistisk etnografi är en fakultetsöverskridande kurs som ingår i Humanistiska fakultetens program för generiska kurser på forskarnivå. Kursen ges av Institutionen för språkdidaktik i samarbete med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Tillgodoräknanden

Ansökan om tillgodoräknande av kurs för utbildning på forskarnivå ska lämnas, underskriven av doktorand och handledare, till utbildningsadministratör för forskarutbildningen. Därefter behandlas ansökan av examinator för forskarutbildningen.

Tillgodoräknande av kurs för utbildning på forskarnivå (151 Kb)

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

teman och kurser

Humanistiska fakultetens forskarskola

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak