I kursen behandlas teoretiska och forskningsmetodologiska frågor relaterade till flerspråkighet, andraspråks- och främmandespråksinlärning utifrån ett didaktiskt och utbildningspolitiskt perspektiv. Utgångspunkten för diskussionerna är flerspråkiga individers möjlighet till språkutveckling och lärande på flera språk i olika undervisningskontexter. Mot bakgrund av nämnda perspektiv diskuteras och problematiseras vedertagna begrepp inom andraspråks- och flerspråkighetsforskningen.

Kursbeskrivning - US007DO (300 Kb)