Detta seminarium är en uppföljning av ett tidigare textseminarium vid Institutionen för språkdidaktik om Christina Hedmans och Ulrika Magnussons artikel Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige.

Eftersom det seminariet gav smak för fler kollegiala och textbaserade samtal om skolämnet svenska som andraspråk, kallar vi härmed till ytterligare ett textseminarium. Denna gång diskuterar vi ämnets genomförande, och utgår i detta syfte från en relativt nyutgiven rapport från Skolverket, Svenska som andraspråk i praktiken. Förslagsvis diskuterar vi hur brister i genomförande, såsom de framställs i rapporten, kan avhjälpas och i den mån bristerna verkligen kan anses vara brister.

Vi vill även grunda våra diskussioner i en vetenskaplig artikel. För det syftet har vi valt en av Angela Creeses tidigare studier från 2005, Is this content-based language teaching?, som fortfarande är relevant. I den studien undersöks en språk- och kunskapsutvecklande skolpraktik i den meningen att andraspråksläraren är med i ämnesklassrummets undervisning. I artikeln ges exempel på och diskuteras vad det kan innebära.

Välkomna!