I handledarkollegiet ingår:

  • ordförande (studierektor forskarutbildning)
  • samtliga handledare anställda inom det aktuella forskarutbildningsämnet (övriga disputerade och doktorander kan adjungeras vid behov)
  • prefekt
  • administrativt stöd (administratör forskarutbildning)

Handledarkollegiet sammanträder
VT21: 2/2, 18/5.

Handledarkollegiets uppgifter är bland annat att:

  • utveckla innehåll och utbildningsformer för forskarutbildning
  • säkerställa att individuella studieplaner inklusive tidavräkning följs upp enligt gällande regelverk
  • hantera löpande ärenden inom forskarutbildningen, till exempel tillgodoräknanden av kurser
  • diskutera förslag till 50-procentsläsare, 90-procentsläsare, slutgranskare, opponent och betygsnämnd vid doktorsdisputation inför beslut i berörd instans
  • diskutera och yttra sig om styrdokument för utbildning på forskarnivå

Att fungera som ledamot eller adjungerad i handledarkollegiet ingår i handledaruppdraget eller i den funktion som föranleder en adjungering.