Forskarskolan pågick fram till februari 2011.

Forskarskolan genomfördes som ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola med Göteborgs universitet som värduniversitet. Den var tvärvetenskaplig och syftade till att utveckla skolans och lärarnas ämnesmässiga och ämnesdidaktiska kunskapsbas i frågor kring språkets roll för lärande i mångfaldsperspektiv.

Studier inom forskarskolan ledde fram till licentiatexamen och följande uppsatser skrevs vid Institutionen för språkdidaktik: