Forskarskolan genomfördes som ett samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Borås, Södertörns högskola och University of the Western Cape, Sydafrika. Stockholms universitet (Centrum för tvåspråkighetsforskning) var värdhögskola. Finansieringen skedde via Vetenskapsrådet, vars utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) var beslutsfattare.

Vetenskapliga ledare var:

  • Professor Kenneth Hyltenstam, Centrum för tvåspråkighetsforskning
  • Professor Inger Lindberg, Institutionen för språkdidaktik

Forskarskolan syftade till att utveckla läraryrkets kunskapsbas och didaktiska innehåll i frågor kring litteracitet och lärande utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Studier inom forskarskolan ledde fram till doktorsexamen och följande avhandlingar lades fram vid Institutionen för språkdidaktik: