Forskarskolan genomfördes som ett samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Borås, Södertörns högskola och University of the Western Cape, Sydafrika. Stockholms universitet (Centrum för tvåspråkighetsforskning) var värdhögskola. Finansieringen skedde via Vetenskapsrådet, vars utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) var beslutsfattare.

Forskarskolan syftade till att utveckla läraryrkets kunskapsbas och didaktiska innehåll i frågor kring litteracitet och lärande utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Studier inom forskarskolan ledde fram till doktorsexamen och följande avhandlingar lades fram vid Institutionen för språkdidaktik: