Disputation

Disputation

Forskarutbildningen om 240 högskolepoäng är uppdelad i två delar. 90 hp tas genom doktorandkurser och 150 hp genom egen forskning som ska resultera i en doktorsavhandling. Forskarutbildningen avslutas med att avhandlingen försvaras offentligt av doktoranden under en disputation.

När avhandlingsarbetet närmar sig sin fullbordan ska manuskriptet diskuteras för att ta ställning till om disputation kan tillrådas. Då drar det även ihop sig att ordna med en hel del praktiska detaljer där många aktörer vid universitetet är inblandade.

Inför disputationen ska fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen föreslås.

Tidigare disputationer

Författare Titel År
Maria Nilsson
Young learners' perspectives on English classroom interaction : Foreign language anxiety and sense of agency in Swedish primary school 2020
Per Snoder
L2 Instruction and Collocation Learning : Classroom intervention research on input processing with L1 Swedish adolescent learners of English 2019
Jenny Uddling
Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum 2019
Jeanette Toth
English-medium instruction for young learners in Sweden : A longitudinal case study of a primary school class in a bilingual English-Swedish school 2018
Per Blomqvist
Samtal om skrivbedömning : Lärares normer, beslut och samstämmighet 2018
Anne Reath Warren
Developing multilingual literacies in Sweden and Australia : Opportunities and challenges in mother tongue instruction and multilingual study guidance in Sweden and community language education in Australia 2017
Eva Nilson
Att skapa en läsare : Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013 2017
Aina Bigestans
Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola 2015
Yvonne Hallesson
Textsamtal som lässtöttande aktivitet : Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning 2015
Erik Cardelús
Motivationer, attityder och moderna språk : En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk 2016
Pia Visén
Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter : Textsamtalets möjligheter som närmaste zon för läsutveckling i en klass på gymnasiets industritekniska program 2015
Katrin Ahlgren
Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv 2014
BethAnne Yoxsimer Paulsrud
English-Medium Instruction in Sweden : Perspectives and practices in two upper secondary schools 2014
Gustaf Skar
Skrivbedömning och validitet : Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet 2013
Qarin Franker
Litteracitet och visuella texter : Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi 2011

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Publiceringsverktyg, open access, diva

Stockholms universitetsbibliotek

teman och kurser

Humanistiska fakultetens forskarskola

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak