Jessica Berggren

Jessica Berggren har en bakgrund som lärare i engelska, franska och spanska och arbetar nu som lektor på Forsknings- och utvecklingsenheten vid utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Hon disputerade i engelska vid Stockholms universitet 2019 och är affilierad forskare vid Institutionen för språkdidaktik.

Jessica är även nätverksledare för det ämnesdidaktiska nätverket i engelska och moderna språk inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Hennes forskningsintressen inkluderar skrivundervisning, kamratrespons, uppgiftskonstruktion och kollaborativt skrivande.

Writing, reviewing and revising – kamratrespons och skrivande på engelska

Högre seminarium med Jessica Berggren.
 

Abstrakt

Jessica Berggrens presentation baserades på hennes avhandling och den övergripande forskningsfrågan: Vad lär sig elever om skrivande på engelska genom att ge återkoppling? Hon har följt två klasser i årskurs åtta under flera arbetsområden när de arbetar med skrivande i olika genrer. Varje arbetsområde innehöll en lektion där eleverna läste, diskuterade och formulerade återkoppling på några av sina kamraters texter. Genom att analysera elevernas ändringar i texter som bearbetats före och efter kamratrespons har hon kopplat deras skrivande till kamratresponsen.

Resultaten visar att elever gör ändringar både på makro- och mikronivå av skrivande och att lite drygt hälften av ändringarna kan kopplas till kamratrespons, som i Jessica Berggrens projekt omfattar att läsa, diskutera och kommentera kamraters texter. I presentationen förde hon en diskussion kring hur till exempel kamratrespons, genrebaserad skrivundervisning, kriterier, och elevrollen bidrar till att forma elevernas skrivande.