Gudrun Erickson
Gudrun Erickson
 
Vad är valid bedömning? En diskussion om principer, processer och produkter
Docent Gudrun Erickson, Göteborgs universitet

Validitet är ett grundläggande begrepp såväl i forskning generellt som i relation till kunskapsbedömning i teori och praktik. Med utgångspunkt i det senare och med fokus på språk kommer jag i min presentation att diskutera olika aspekter och utvecklingar av validitetsbegreppet som sådant samt dess möjliga operativa tillämpningar och konsekvenser.

Bland annat berörs grundläggande principer för utveckling av bedömningsformer av skilda slag och exempel ges på internationella riktlinjer för Good Practice in Language Testing and Assessment. För att exemplifiera den innehållsliga och metodologiska bredden i befintlig validitetsforskning, kommer jag vidare att kort presentera några olika empiriska studier inom området språk och relatera dessa till validitet i vid och specifik mening.

Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik
Tisdag 4 juni 2013