Jaana Kolu
Jaana Kolu

Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenska som andraspråks-gruppen var värd för detta seminarium, då universitetslektor Jaana Kolu vid Institutionen för svenska och flerspråkighet gästade oss.

Föredraget redogjorde för tvåspråkiga (finska/svenska) ungdomars användning av sina språkliga resurser (translanguaging/transspråkande) och socialt konstruerade drag i kommunikationspraktiker under vardaglig interaktion i Haparanda, Stockholm och Helsingfors.

Syftet med Jaana Kolus avhandling var att utreda vilka funktioner de olika lingvistiska resurserna uppfyller. Varför används svenska i de för övrigt finska samtalen och vice versa? Begreppet translanguaging används här om gräns- och språköverskridande kommunikation där de olika språkresurserna ses som en integrerad repertoar.

Materialet som låg till grund för avhandlingen utgjordes av inspelade par- och gruppsamtal mellan tvåspråkiga 13–15-åriga ungdomar utförda under 2014–2017 samt kompletterande skriftliga enkäter om deras språkliga bakgrund. Detta bidrag är ett led i att öka kunskapen om två- och flerspråkiga ungdomars kommunikationsstilar och användning av språkresurser utanför klassrumet.