Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Ämnesgruppen för svenska som andraspråk var värd för detta seminarium.

SweLL (Swedish learner language corpus) är ett treårigt infrastrukturprojekt (Riksbankens Jubileumsfond) vars syfte är att skapa en digital plattform för inlärartexter i svenska och en så kallad inlärarkorpus med cirka 600 texter för Språkbanken. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs, Stockholms, Uppsala och Umeå universitet.

Vid seminariet presenterades det pågående arbetet med SweLL, samt några av de utmaningar som uppbyggnaden av plattformen och korpusen innebär, av Gunlög Sundberg, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och Mats Wirén, docent vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. De har en bakgrund i andraspråksforskning respektive datalingvistisk forskning.

Gunlög Sundberg och Mats Wirén.
 

I projektet SweLL arbetar man med frågor kring insamling och urval av texter liksom sociolingvistiska och andra metadata, anonymisering och pseudonymisering, transkribering, normalisering, lingvistisk och annan annotering, liksom tekniska frågor kring den digitala plattform där infrastrukturen byggs. Ett syfte med detta seminarium var att tillsammans diskutera hur en sådan inlärarkorpus kan användas av forskare, lärare och studenter.