Simulerade skoldilemman - redskap för utveckling av reflektionsförmåga?
Fil. dr Eva Edman Stålbrandt, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

 
Eva Edman Stålbrandt
Eva Edman Stålbrandt
 

Abstract

Ett internationellt problem är att många nyutbildade lärare lämnar yrket. Eftersom en lärarutbildning behöver vara så pass allmän att den kan gälla i framtiden blir det väsentligt för lärarstuderande att tillägna sig analytiska tankeförmågor så att de kan hantera särskilda situationer både individuellt och i grupp.

I andra yrkesutbildningar förekommer simuleringar som yrkesförberedande redskap. Avsikten med studien är att öka förståelsen för möjligheter och begränsningar med simulerade skolsituationer som redskap för lärarstuderandes reflektion över kommande skolarbete.

Simulerade skoldilemman som består av stillbilder, ljud och text är producerade utifrån nyutbildade lärares upplevelser. Videofilmade samtal analyseras när lärarstuderande i Sverige och Finland diskuterar simuleringarnas skoldilemman. Analysen bygger på Schöns olika reflektionsbegrepp och ett sociokulturellt perspektiv som bygger på den ryska kulturhistoriska skolan.

Resultaten visar att simulerade skoldilemman erbjuder varierade exempel och utgör en potential för reflektion i lärarutbildning när den didaktiska inramningen relateras till kursinnehållet. Emellertid krävs tid för reflektion, utmanande kamrater eller lärarutbildare och att de dilemman som simuleras gestaltar ett sammanhang som de studerande är förtrogna med. I annat fall finns risk för att förutfattade meningar om kommande yrkesliv förstärks.

Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik
Tisdag 1 oktober 2013