Svensklärar- och litteraturgruppen (sve/litt) vid Institutionen för språkdidaktik var värd för årets första ämnesvisa högre seminarium.

Seminariet tog upp vilka konsekvenser digitaliseringen får för högskolans och grundskolans läs-, skriv- och litteraturundervisning, och seminarieledare var universitetslektor Barbro Westlund.

Seminariet inleddes med en kortare föreläsning om den komplexitet som finns inom området, där forskningen inte alltid är samstämd. Denna komplexitet är viktig att känna till för kurslärare, men också vid handledning av examensarbeten som behandlar temat om digitalisering ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Hur vi arbetar med digital teknologi i grundlärarutbildningen är något som också särskilt granskas av UKÄ (Universitetskanslersämbetet), utifrån såväl ett arbetslivs- som ur ett kompetensutvecklingsperspektiv.

Efter föreläsningen fördes gruppvisa samtal utifrån några valda perspektiv som belyste seminariets tema. Seminariet avslutades med en sammanfattande diskussion och framåtblick.