Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenska som andraspråksgruppen var värd för detta seminarium.

Ingrid Lennartson-Hokkanen
Ingrid Lennartson-Hokkanen

Ingrid Lennartson-Hokkanen är lärarutbildare och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Hon arbetar som postdoktor vid Insititutionen för språkdidaktik och ingår i ett forskningsprojekt om nyanländas lärande i gymnasieskolan.

På seminariet presenterades VR-projektet Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Projektets övergripande syfte är att nå förståelse för hur nyanlända gymnasisters lärande och sociala inkludering ser ut och hur dessa kan stöttas och utvecklas så att eleverna kan lyckas med sina studier. Ett mer specifikt syfte är att studera hur klassrumsinteraktion ser ut i förhållande till undervisningens utformning och kontextuella villkor:

  • Vad slags inkluderande praktiker och språkutvecklande arbetssätt går att identifiera?
  • Hur ser studiehandledning ut?
  • Hur tas elevernas tidigare kunskap tillvara?
  • Vilken roll får elevernas modersmål spela i undervisningen?

Den metodiska ansatsen är huvudsakligen kvalitativ och materialet kommer samlas in genom deltagande observation och video- och ljudinspelningar i klassrummet, bilddokumentation av skolmiljön, individuella studieplaner, policydokument, intervjuer samt enkäter.

På seminariet diskuterades det kring metodologiska och etiska frågor som kan vara särskilt utmanande i samband med studier av nyanlända elever.