Christina Hedman och Natalia Ganuza. Foto: Kenadid Mohamed
Christina Hedman och Natalia Ganuza. Foto: Kenadid Mohamed


Fil dr Christina Hedman, Institutionen för språkdidaktik, och fil dr Natalia Ganuza, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, föreläste om modersmålsundervisningens betydelse.

Vid seminariet presenterades resultat från ett pågående VR-finansierat forskningsprojekt om modersmålsundervisningens roll för utvecklingen av bilitteracitet hos somalisk-svensktalande elever i skolans tidigare år.

I studien undersöks relationen mellan deltagande i modersmålsundervisning och utvecklingen av litteracitet, här operationaliserat som lexikal behärskning och läsförmåga, dels för att ordförråd och läsning är viktiga komponenter i kursplanen för ämnet modersmål men också för att tidigare forskning funnit tydliga samband mellan elevers ordförråd, deras läsinlärning och deras förmåga att tillägna sig ett dekontextualiserat och skolrelaterat språk (se till exempel Cummins 1979; Anderson & Freebody 1981; Dressler & Kamil 2006; Geva & Genesee 2006; Schoonen & Verhallen 2008). Dessutom visar tidigare forskning att litteracitetsutvecklingen är beroende av effektiv undervisning (till exempel August & Shanahan 2008).

Följande forskningsfrågor fokuserades:

  1. Bidrar modersmålsundervisningen till elevernas lexikala behärskning och läsförmåga på somaliska?
  2. Vilken är relationen mellan deras lexikala behärskning och läsförmåga på somaliska och deras behärskning av samma färdigheter på svenska?
  3. Vilken är relationen mellan elevernas lexikala behärskning och läsförmåga på somaliska och innehållet i den somaliska modersmålsundervisning som de deltar i?

Föreläsarna visade hur studiens resultat indikerar att modersmålsundervisning har betydelse för elevernas bevarande och utveckling av somaliska i svensk kontext, trots den starkt begränsade undervisningstiden och ämnets marginaliserade position. Framförallt verkar modersmålsundervisningen spela en roll för utvecklingen av färdigheter såsom avkodning och läsförståelse på modersmålet.