Jenny Rosén presenterade projektet Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan - undervisningens praktik, villkor och pedagogik som pågår 2015-2017.

Syftet med projektet är att skapa kunskap om modersmålsundervisning och studiehandledning som pedagogiska praktiker för flerspråkiga och nyanlända elevers skolframgång i svensk grundskola. Studien riktar särskilt fokus på

  • modersmålslärares och studiehandledares uppdrag och yrkesroll i skolan samt på
  • modersmålsundervisningens och studiehandledningens innehåll.

Genom en multidimensionell analys där modersmålsundervisning och studiehandledning studeras ur olika aktörers perspektiv är syftet att skapa en större förståelse för modersmålsundervisning och studiehandledningen i den svenska skolan.

Vid seminariet presenterades resultat från projektets första fas som belyser modersmålslärares och studiehandledares uppdrag och yrkesroll i skolan men där fokus i presentation främst kommer ligga på studiehandledning. Studien har en etnografisk ansats där fyra grundskolor ingår.