Christina Hedman och
Ulrika Magnusson

Christina Hedman är professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Hennes forskning omfattar utveckling och användning av språk och litteracitet(er) hos flerspråkiga barn och ungdomar i ett undervisningsperspektiv, och berör även språkideologier och språkpolicy. 

Ulrika Magnusson är universitetslektor och docent i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Hennes forskningsintressen rör litteracitet på ett andraspråk och ur flerspråkighetsperspektiv, andraspråksutveckling, textanalys och andraspråksundervisning.

Kollaborativ agens hos modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk i undervisning av nyanlända grundskolelever

Högre seminarium med Christina Hedman och Ulrika Magnusson

Abstrakt

I ett gemensamt forskningsprojekt (2016-2019), med utgångspunkt i klassrumsetnografi, har vi beforskat dels ämnet svenska som andraspråk (sva) i tre gymnasieskolor, dels så kallad språkintroduktion för nyanlända elever och ämnet modersmål i en F-6-skola. Dessa delprojekt fick mycket olika prägel om än vi initialt hade samma ingång - att undersöka skolämnet svenska som andraspråk - beroende på den skolvardag vi mötte.

Styrkan i det första delprojektet låg i belysningen av lärares och elevers undervisnings- och lärandepraktiker samt av lokala diskurser om sva-ämnet. Centralt är att detta studerades i skolor där hälften eller en majoritet av skolans elever hade valt att studera sva och där lärarna var behöriga i ämnet och hade lång erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever. Dessa lokala diskurser och praktiker visade sig i stor utsträckning utmana andra diskurser om ämnet som trivialt och exkluderande, vilka vi identifierat i en av studierna (Hedman & Magnusson, 2018, se även 2019, 2020a, 2020b).

I presentationen fokuserar vi främst huvudresultaten i det andra delprojektet och dess tre delstudier:
Vi tar där avstamp i det faktum att den undersökta grundskolan, tvärtom vad som vanligen är fallet, hade flera lokalanställda modersmålslärare. Med en lingvistiskt etnografisk ansats (fältstudier > 2 år; fältanteckningar från observerad undervisning; audioinspelningar lärar-/rektorintervjuer) fokuserar vi samarbetet mellan modersmålslärarna och sva-lärarna och en kollaborativ agens för främjande av nyanlända elevers flerspråkiga utveckling och lärande.

Delstudie 1 är från språkintroduktionsklasserna där nyanlända elever i låg- och mellanstadiet vistades en tid parallellt med ökad undervisning i andra ämnen. Då sådana klasser är och har varit högst omtvistade, undersöker vi undervisningspraktiken och dess "inre logik" utifrån lärarnas perspektiv, via Bernsteins analytiska ramverk (t.ex. 1996/2000). Vi fann en sammansatt uppsättning pedagogiska principer och exempel på så kallad collaborative practice of care (McGovern & Devine, 2016), vilket vi diskuterar i föredraget (Hedman & Magnusson, Under granskning a).

I delstudie 2 undersöks modersmålslärarnas kollektiva agens i ett årligt samarbete kring en musikföreställning som eleverna framför inför hela skolan. Delstudien belyser modersmålsämnets potential att arbeta med litteratur och poesi, vilket stod i bjärt kontrast till den nybörjarsvenska som eleverna arbetade med i språkintroduktionsklasserna. Dessutom belyses den kollaborativa agensens roll för ökad flexibilitet i skolans erbjudanden om språkundervisning för flerspråkiga elever samt betydelsen av en individuell anpassning för elevers möjligheter till flerspråkig utveckling (Hedman & Magnusson, Inskickad).

I delstudie 3 undersöker vi modersmålslärare Omids small stories (Georgakopoulou, 2015) i hans konstruktion av lärarrollen, flerspråkighet och undervisning. Bland annat analyserar vi Omids "småhistorier" i hans roll som kursledare i utbildning av nyanlända föräldrar, i vilka han använder och presenterar sin multikompetens som kunnig och engagerad lärare, i kombination med transnationell kunskap och förståelse (här Omids översättningar på svenska riktade till oss). Vi argumenterar för hur dessa småhistorier har en viktig funktion för att skapa förtroende och förmedla hopp, samt visar modersmålslärarnas betydelse för hem/skola-samverkan (Hedman & Magnusson, Under granskning b). En viktig poäng utifrån detta delprojekt är att resultaten pekar mot en dekonstruktion av agens som en individuell händelse i linje med the agency of the assemblage (van de Putte et al., 2018).

Referenser
Bernstein, B. (1996/2000). Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research and critique. Rowman and Littlefield.

Hedman, C., & Magnusson, U. (Under granskning a). Introductory classes for newcomer primary school students in Sweden. Pedagogical principles and emotional understanding.

Hedman, C., & Magnusson, U. (Under granskning b). A mother tongue teacher's didactic narratives. Constructing success and hope among migrant students and families.

Hedman, C., & Magnusson, U. (Inskickad). Adjusting to linguistic and cultural diversity in a primary school through the agency of the assemblage. A mother tongue teacher team's perspective.

Hedman, C., & Magnusson, U. (2018). Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige. Acta Didactica, 12(1), 1-20.

Hedman, C., & Magnusson, U. (2019). Performative functions of multilingual policy in second language education in Sweden. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Advance online publication.

Hedman, C. & Magnusson. U. (2020a). Teachers' acts of legitimation in second language education in Swedish upper secondary schools. Language & Education. Advance online publication.

Hedman, C., & Magnusson. U. (2020b). Student ambivalence towards second language education in three Swedish upper secondary schools. Linguistics and Education. 55, 1-12.

Georgakopoulou, A. (2015). Small stories research: methods - analysis - outreach. I A. De Fina & A. Georgakopoulou (Eds.), The handbook of narrative analysis (s. 255-271). John Wiley.

McGovern, F., & Devine, D. (2016). The care worlds of migrant children - exploring inter-generational dynamics of love, care and solidarity across home and school. Childhood, 23(1), 37-52.

Van de Putte, I., De Schauwer, E., Van Hove, G., & Davies, B. (2018). Rethinking agency as an assemblage from change management to collaborative work. International Journal of Inclusive Education, 22(8), 885-901.