Ewa Jacquet

Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenskagruppen (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) var värd för detta seminarium.

På seminariet presenterades boken Uppdrag literacy - med klassrummet som arena, som har planerad utgivning sommaren 2018 på Liber. Det diskuterades vad den bidrar med som inte redan är sagt. Boken vänder sig till lärare, lärarutbildare och blivande lärare inom grundskolan. Ambitionen är att skriva fram en undervisningspraktik där övergripande syfte och centralt innehåll i framförallt svenskämnena i Lgr 11 balanseras mot bedömningsbara kunskapskrav.

På ett övergripande plan ramas boken in av ett New literacyperspektiv inom vilket samtliga Ivanićs skrivundervisningsdiskurser tas i bruk. Ytterligare en utgångspunkt är Langers receptionsteori. I den teoretiska delen redovisas även aktuell forskning kring literacyundervisning.

Boken bygger broar mellan teori och praktik och kopplar alltså tillbaka till teoridelen i de tre mer praktiskt inriktade tillämpningskapitlen – dagbokendeckaren och den historiska romanen, det sistnämnda är ämnesövergripande. Genom övningar införunder och efter läsning och övningar i den efterföljande textproduktionen där skrivandet tar utgångspunkt i de gjorda erfarenheterna, formas en stöttande och kontextrik lärmiljö. Elevens förmågor tas i bruk på varierande sätt genom interaktion, skrivövningar och användning av multimodala resurser. Ambitionen är en inkluderande undervisning där samtliga elever kan delta efter förmåga med bibehållen kognitiv utmaning.