Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenska som andraspråksgruppen var värd för detta seminarium.

Sari Vuorenpää och Elisabeth Zetterholm.

Sari Vuorenpää är universitetslektor i läs- och skrivutveckling och har arbetat med lärarutbildningen i många år. Nu har hon en postdoktortjänst inom en tvärvetenskaplig satsning med temat Barn, migration och integration.

Elisabeth Zetterholm är docent och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är fonologi och fonetik samt litteracitet ur ett flerspråkighetsperspektiv.

På detta seminarium presenterade de INKA - ett projekt om Interaktion i samtal om kartläggning av nyanlända elever. Projektet har sin utgångspunkt i det direktiv som kom från Skolverket (2016) som säger att det är obligatoriskt för alla skolor att göra en kartläggning av nyanlända elevers språk- och ämneskunskaper.

Skolverket har tagit fram ett kartläggningsmaterial bestående av tre steg, som används i samtal med eleverna. Kartläggningen ligger till grund för beslut om placering i årskurs och skola samt för planering av elevens fortsatta undervisning. Studierna inom INKA-projektet baseras på inspelningar av samtal under olika steg av kartläggningen, samtal mellan några kartläggare samt samtal mellan några modersmålslärare. För analyser av samtalen används bland annat teorier om institutionella samtal (Linell 2011).

Resultaten inom projektet har stor relevans för blivande och verksamma lärare, inte minst som vägledning för de som själva ska genomföra liknande kartläggningssamtal. Under seminariet lyftes några samtal som exempel.