Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Ämnesgruppen för svenska som andraspråk är värd för detta seminarium.

SweLL (Swedish learner language corpus) är ett treårigt infrastrukturprojekt (Riksbankens Jubileumsfond) vars syfte är att skapa en digital plattform för inlärartexter i svenska och en så kallad inlärarkorpus med cirka 600 texter för Språkbanken. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs, Stockholms, Uppsala och Umeå universitet.

Vid seminariet presenteras det pågående arbetet med SweLL, samt några av de utmaningar som uppbyggnaden av plattformen och korpusen innebär, av Gunlög Sundberg, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och Mats Wirén, docent vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. De har en bakgrund i andraspråksforskning respektive datalingvistisk forskning.

Gunlög Sundberg och Mats Wirén.
 

SweLL (Swedish learner language corpus) - en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk

Högre seminarium med Gunlög Sundberg och Mats Wirén.
► Tisdag 12 februari kl 13.00-14.30 i sal E243, Södra Huset.

I projektet SweLL arbetar man med frågor kring insamling och urval av texter liksom sociolingvistiska och andra metadata, anonymisering och pseudonymisering, transkribering, normalisering, lingvistisk och annan annotering, liksom tekniska frågor kring den digitala plattform där infrastrukturen byggs. Ett syfte med detta seminarium är att tillsammans diskutera hur en sådan inlärarkorpus kan användas av forskare, lärare och studenter.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!