Ylva Falk och Christina Lindqvist.

Ylva Falk är lektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hennes forskning rör syntax och lexikon i tredjespråksinlärning och hur bakgrundsspråken påverkar denna process.

Christina Lindqvist är professor i franska med inriktning mot språkvetenskap och lärande vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Hennes forskning rör främst ordinlärning och tidigare inlärda språks påverkan vid inlärning av ett tredjespråk.

Fransk- och tysklärares attityder till flerspråkighet i klassrummet i den svenska skolan

Högre seminarium med Ylva Falk och Christina Lindqvist.

Abstrakt

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för vad lärare i moderna språk har för attityder till flerspråkighet i klassrummen i Sverige. Nio fransk- och tysklärare har intervjuats individuellt för att vi få reda på deras inställning till såväl användandet av flera språk i undervisningen som i själva inlärningen.

Resultaten visar på det stora hela att lärarna har en positiv syn till ett flerspråkigt tillvägagångssätt, men att de upplever att de saknar kunskap och lämpliga pedagogiska verktyg för att kunna genomföra detta. Vidare visar resultaten att det finns en skillnad mellan fransklärarna och tysklärarna vad gäller jämförelser med andra språk, framförallt vad gäller engelska. Fransklärarna använder sig gärna av engelska, ett språk som tysklärarna mer eller mindre förbjuder i klassrummet.