Anu Muhonen
Anu Muhonen

Flerspråkighet i klassrummet – resurs eller börda?
Fil dr Anu Muhonen, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms universitet

Flerspråkighet hos eleverna kan uppfattas som en pedagogisk utmaning i undervisningskontext. Övergripande frågor som jag i min forskning söker svar på är bland annat följande:

  • Vad händer i klassrummet när flerspråkighet hos elever och lärare snarare anses som en resurs i undervisningen?
  • Hur ter sig lärares flerspråkiga undervisningspraktiker?
  • Vad gör lärarna för att främja elevernas flerspråkiga och kulturella arv och den kulturella identiteten knuten till denna, samtidigt som de stöttar det svenska språket och kulturen i en i övrigt svenskspråkig skol-, kulturell och samhällelig kontext?

Dessa är några av de frågor som jag diskuterar utifrån forskningsmaterial från en longitudinell etnografisk och sociolingvistisk studie i två sverigefinska friskolor i Stockholm. Vidare presenterar jag forskningsresultat om hur flerspråkighet ser ut i dagens sverigefinska skolor och på vilket sätt skolorna tacklar de olika utmaningar som följer av att utbilda elever till två- och flerspråkighet i den nya europeiska mångfalden.

Forskningen är en del av ett större projekt Investigating discourses of inheritance and identity in four multilingual European settings (IDII4MES), finansierat av European Science Foundation via Hera. Projektet studerar hur flerspråkiga ungdomar uttrycker sina olika identiteter och bekräftar sitt språkliga och kulturella arv i skolans värld, genom sociala media, inom familjerna och på fritiden i fyra Europeiska länder.

Högre seminariet ISD
tisdagen den 8 april 2014