Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd
Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd

Fel - men på olika sätt. En analys av elevers felaktiga svar enligt PIRLS-prov
Fil dr Åsa af Geijerstam och fil dr Jenny Wiksten Folkeryd,
Uppsala universitet

Abstract

Resultat från internationella kunskapsbedömningar spelar en allt större roll såväl nationellt som internationellt. I Sverige kan vi exempelvis se hur utformning av och resultat från internationella lästest påverkar kursplaner och utformning av nationella prov.

I fokus för denna studie står det internationella lästestet PIRLS (Progress In Reading Literacy Survey) vilket riktar sig till 10-åringar. Även om svenska elever i en internationell jämförelse visar på en god läsförmåga i detta test kan en nedåtgående trend skönjas. Orsaker till denna nedåtgående trend har sökts i sådant som förändringar i samhället och förändringar i skolsystemet. Själva testet och hur elevsvar bedöms i testet har inte diskuterats.

I denna studie undersöks därför elevers svar i PIRLS 2011, med fokus på de svar som bedömts som felaktiga och därmed fått noll poäng. Huvudsyftet med studien är att undersöka vad som karaktäriserar svaren hos de elever som misslyckas i testet och därmed vilka typer av läsning som konstrueras och premieras i testet. Detta leder till en fördjupad diskussion om vad "god läsförståelse" är i detta test.

Det teoretiska ramverket för studien återfinns inom teorier om läsning och läsförståelse (t.ex. Kress 1989; Langer 2011; Luke & Freebody 1997; Smidt 2004). Empiriskt material utgörs av PIRLS 2011, med fokus på elevsvar och bedömningsguide. Totalt deltog i Sverige ca 5000 elever i PIRLS 2011.

Resultatet visar att de svar som bedömts som noll poäng faller inom ett begränsat antal typer av svar. Sådana välrepresenterade kategorier är när svaren, enligt bedömningsguiden, är felaktiga därför att de är:
- alltför vaga eller generaliserade med avseende på innehåll eller språkligt uttryck
- ofullständiga (alltför korta svar) eller osjälvständiga (exempelvis upprepar frågan)
- hämtade från egen erfarenhet och inte i texten
- alternativ tolkning av text eller fråga där tolkningen kan vara rimlig eller orimlig
Utifrån dessa resultat förs en diskussion om vilka normer för läsförståelse som skapas i denna typ av test.

Högre seminariet ISD
tisdagen den 11 februari 2014