Pia Visén

Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenskagruppen (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) var värd för detta seminarium.

Pia Visén, fil.dr, arbetar som lektor i språkdidaktik med inriktning svenska vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hon disputerade 2015 med avhandlingen Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter. Hennes forskningsintressen rör läsande och textsamtal i olika ämnen och ämnesspecifikt läsande. Hon deltar för närvarande i forskningsprojektet Läsmetoder under lupp, som finansieras av Vetenskapsrådet, och som undersöker konstruktion av läsförståelse i samhällskunskap i årskurs 5 och 8.

Disciplinary literacy - ämnesspecifika läspraktiker på gymnasiets yrkesprogram

Högre seminarium med Pia Visén.

Under seminariet presenterades en studie om läspraktiker i yrkesämnen på fyra olika yrkesinriktade program på gymnasiet, såväl med avseende på yrkesexperters läsande som med avseende på hur expertens läsande rekontextualiseras i undervisning. Materialet består av klassrumsobservationer, intervjuer och insamlade texter.

Presentationen rörde frågor om vad - vilka texter som läses, samt hur och varför texterna läses. Texterna kartlades och läshandlingar och läsarter analyserades. I seminariet diskuterades hur en analys av läshandlingar, läsarter och textrörlighet kan beskriva aspekter av ämneslitteracitet. Vidare diskuterades hur språkdidaktisk kunskap om ämnesspecifika litteraciteter i förlängningen kan hjälpa lärare i deras arbete med att stötta elevers yrkesämnesspecifika läsande.