Birgitta Fröjdendahl
Birgitta Fröjdendahl

Vilka kunskaper, föreställningar och attityder om bedömningsforskning och -praktik kan lärarstudenter utveckla på campus och i skolan? Vilka omständigheter och kulturer kan de sedan möta vad gäller bedömningsstrategier för språkutveckling?

Dessa forskningsfrågor är exempel på utgångspunkter i ett pilotprojekt som har genomförts i forskningssamverkan mellan Raili Hildén, Helsingfors universitet, och Birgitta Fröjdendahl, Stockholms universitet, samt extern expert Anne Dragemark Oscarson, Göteborgs universitet. Projektet har finansierats av Stockholms universitet. I slutet av oktober 2018 ska det avslutas med ett föredrag om lärarkognition av Simon Borg under titeln: Taking Stock: An Analysis of the Contemporary Status of Language Teacher Cognition Research.

Forskning om bedömning är omfattande vad gäller skolans värld. Däremot finns kunskapsluckor för teoribaserad forskning på lärarutbildningen och hur denna professionsutbildning påverkar lärarstudenter på campus och i skolan (Borg 2006, 2015; DeLuca et al. 2012; Vogt & Tsagari, 2014; Xu & Brown, 2016).

Vi har utgått från en teoribaserad holistisk syn på lärares bedömarkompetens. De teorier som har genomsyrat projektet är lärarkognition, det vill säga vad lärarstudenter och behöriga lärare kan uttrycka gällande kunskaper, uppfattningar och attityder om bedömningsstrategier och hur de sedan kan applicera sina kunskaper i olika skolkulturer (Borg, 2006, 2015). Dessutom har vi konsulterat teorier om bedömarkompetens utvecklade av bland andra Vogt och Tsagari i Europa och DeLuca i Kanada.

I detta högre seminarium presenterades syften och forskningsfrågor, centrala resultat och förslag till vidare forskning. Exempelvis berörs hur kunskaper om lärarstudenters attityder och färdigheter har kartlagts samt hur lärarutbildningen förbereder studenter för olika bedömningsformer av elevers språkutveckling.

Dessutom nämndes hur kunskaper och uppfattningar om bedömning kan formas, utvecklas och appliceras hos lärarstudenter inom ramen för teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Vår forskning utgår från ökade krav på mångfasetterade möjligheter och utmaningar inom ramen för likvärdig, valid samt reliabel bedömning i språkundervisning.