Projektet handlar om inlärning av uttalet på ett nytt språk. Syftet var att söka förstå om en metod där inläraren lyssnar på och imiterar uttalet hos en målspråkstalare är ett effektivt sätt att lära sig ett lyssnarvänligt och begripligt uttal på målspråket. Resultatet har implikationer för utveckling av uttalsundervisning för vuxna inlärare av ett nytt språk.

I projektet utgår vi från läsningen och kopplingen mellan ortografi och uttal. En inlärare läser en text på ett främmande språk, lyssnar på och imiterar en målspråkstalare. Inspelningar före och efter träningen används i ett lyssnartest där förstaspråkstalare får bedöma inlärarens uttal vid uppläsning av texten, om det är begripligt och om det skett någon progression.

Forskare

Detta är ett pågående samarbete mellan docent Elisabeth Zetterholm, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, och docent Mikko Kuronen, Jyväskylä universitet, Finland.

Finansiering

Delar av projektet har finansierats av medel från Stiftelsen Lars Hiertas Minne under 2017.