I många studier om andraspråksinlärning är inlärarens produktion i fokus, i det här projektet är istället lyssnaren i fokus.

Projektets syfte

Att söka förstå hur talare/lyssnare med svenska som sitt förstaspråk uppfattar och förstår talare som har svenska som sitt andraspråk.

Hur väl lyssnaren förstår talaren kan ligga till grund för oönskade attityder. Resultaten är intressanta för utvecklig av didaktiska metoder inom exempelvis sfi-undervisningen. Inspelningar av inlärare på studieväg 3 inom sfi används för bedömning av brytning och förståelighet samt lyssnartest där lyssnare får transkribera talet i loggningsprogrammet ScriptLog.

Forskare

Projektet är ett samarbete mellan docent Elisabeth Zetterholm, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet och professor Åsa Abelin, Göteborgs universitet.

Finansiering

Projektet har finansiering från Erik Wellanders fond 2018-2019.