Grundtanken är att ett viktigt led i att bli inkluderad i samhället är att alla barn har rätt att möta olika texttyper under sin skolgång, vilket 2011 års läro- och kursplaner bekräftar. Detta handlar alltså om en demokratisk rättighet för att kunna bli en fullvärdig samhällsmedborgare. Centralt blir att positionera eleverna som de individer de har möjlighet att bli.

Projektets syfte

Det övergripande syftet med projektet är att skapa kunskap om barns lärande genom att identifiera praktiker som även ger den flerspråkiga eleven optimala möjligheter till lärande. Ett pågående projekt inom den tvärvetenskapliga satsningen på temat Barn, migration och integration. Initierat av det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Forskare

Se Barn, migration, integration - om projektet.

Finansiering

Medel beviljade av rektor 2017-2019.