Projektets syfte

Syftet med projektet SALT är att undersöka språklärarstudenters och nyutexaminerade lärares summativa bedömarkompetens i slutet av ämneslärarutbildningen samt under de inledande verksamhetsåren. I projektet ska vi även beakta faktorer som kan ha inflytande på nämnda kompetens i ljuset av teoretiska ramverk gällande lärarkognition och språkbedömning.

Genom longitudinella fallstudier, insamlar vi kvantitativa och kvalitativa data (via enkäter, intervjuer och dokumentanalyser) från lärarstudenter i de senare skedena av ämneslärarutbildningen och, senare, från nyutexaminerade lärare i slutet av det första året som verksam lärare.

Resultaten förväntas leda till nya insikter om hur lärarstudenter och nyutexaminerade, behöriga lärare utvecklar bedömarkompetens inom tidsramen ett till två år. Dessutom kan resultaten ge oss i forskarlaget anledning till att föreslå rekommendationer med direkt relevans för att utveckla nya bedömningsinitiativ inom lärarutbildningen och i skolor.

In English:
The purpose of this study is to investigate pre- and in-service teachers' summative assessment literacy at the end of their training as well as during their first years of teaching. The project will also consider factors influencing this literacy based on teacher cognition and language assessment theories as a conceptual framework.

Employing a longitudinal multiple case-study approach, we will collect quantitative and qualitative data (involving questionnaires, interviews and document analyses) from pre-service teachers at the end of teacher education and later from novice teachers at the end of the first years of teaching.

We expect the results will provide new insights into how pre-service teachers and novice teachers develop assessment literacy within a period of 1-2 years. In addition, the results will help us offer recommendations with direct relevance to design new assessment initiatives within teacher education and in schools.

Forskare

Universitetslektor Anne Dragemark Oscarson och professor Ali Yildirim, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, docent Raili Hildén, Humanities and Social Sciences Education, Department of Education/Avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet, och universitetslektor Birgitta Fröjdendahl, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Finansiering

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning från år 2019 till och med 2021.