Maria Håkansson Ramberg
Maria Håkansson Ramberg

Maria Håkansson Ramberg:
Was bewerten Lehrer? Die Bedeutung grammatischer und lexikalischer Faktoren bei der Benotung von Schülertexten im Fach Deutsch als Fremdsprache

Opponent var Professor Dr. Tanja Kupisch, Universität Konstanz
 

I fokus för uppsatsen står den produktiva språkförmågan i ämnet tyska och vilka faktorer som har betydelse vid bedömningen av denna förmåga. Det handlar närmare bestämt om relationen mellan en holistisk bedömning å ena sidan och ett urval av språkliga variabler inom grammatik och ordförråd å andra sidan.

Analysen visar att det finns ett samband mellan en holistisk bedömning av inlärares skriftliga produktion och en kombination av ett antal språkliga variabler. Framför allt tycks grammatisk korrekthet och lexikal variation (ordförrådets bredd i inlärarens produktion) kunna förklara skillnader i bedömning. Resultatet av lärarintervjuer visar också att lärare använder sig av olika strategier när de bedömer elevtexter, men också att lärares bedömning är elevtillvänd och anpassad till elevernas  språkliga nivå. Slutligen kan studiens resultat ge information om inlärares skriftliga förmåga i undervisningssammanhang och hur språkliga variabler kan användas inom testforskning. Studien ger också en inblick i processerna bakom en bedömning och kan leda till en ökad förståelse för hur olika språkliga variabler kan bidra till en inlärares språkliga förmåga och påverka bedömningen av densamma. Den visar också att en kombination av faktorer kan vara viktiga vid bedömning och att grammatisk korrekthet visserligen är en viktig faktor, men inte den enda avgörande.