Karina Pålsson Gröndahl
Karina Pålsson Gröndahl

Karina Pålsson Gröndahl:
EFL Pupils' Understanding and Use of Teacher Written Feedback

Språk: engelska

Opponent var Dr Fiona Hyland, University of Hong Kong

Licputationen spelades in och kan ses via denna länk: Karina Pålsson Gröndahl - licputation 2015-03-10
 

I den här licentiatuppsatsen står två frågor i fokus: Förstår elever den återkoppling som de får på sitt skrivande och använder eleverna den? För att besvara uppsatsens huvudfrågor genomfördes två studier i två olika grupper på två olika grundskolor, en grupp i årskurs 8 och en grupp i årskurs 9. En fallstudiedesign användes för att undersöka nio elevers förståelse och användning av lärarens skriftliga återkoppling.

De tre eleverna i årskurs 8 skrev ett 'brev till Barack Obama' och fick skriftlig återkoppling i sina textutkast och genom individuella kommentarer på ett separat papper. De sex eleverna i årskurs 9 skrev om ämnet 'movies' och fick skriftlig återkoppling i sina textutkast men fick också en stencil med tjugo bearbetningspunkter. För att uppfylla studiens syfte och besvara dess forskningsfrågor användes elevintervjuer och elevernas textutkast och bearbetade texter.
 

The present licentiate thesis aims to investigate EFL pupils' understanding and use of teacher written feedback. The study was carried out in two Swedish lower secondary schools in two different classrooms, one in year eight and one in year nine.

A case study research design was adopted to gain insights into nine pupils' understanding and use of feedback. The three participants in year eight wrote 'a letter to Barack Obama' and received teacher written feedback in their draft texts and on a separate paper with individualized comments. The six pupils in year nine wrote about 'movies' and received teacher written feedback in their draft texts but were also provided with a writing checklist. Data were collected from multiple sources but the data used for analysis were comprised of pupils' draft and final version texts and pupil reflective interviews.