Kursen syftar till att ge en bred belysning av pedagogisk bedömning med fokus på språk. Ett centralt begrepp är validitet, som analyseras ur begreppslig såväl som operationell synvinkel. Likaså belyses relationen mellan validitet och reliabilitet och de implikationer innebörden av dessa begrepp har på utformningar, analyser och kvalitetssäkringar av olika bedömningsformer, såväl kontinuerliga som mera sammanfattande. Bedömningar av språklig kompetens behandlas med sikte på syften, kunskapsobjekt, metoder, aktörer och konsekvenser, det senare på såväl individuell som pedagogisk och strukturell nivå. Exempel hämtas från lokala, nationella och internationella bedömningar och sammanhang.

Kursen ges som valbar kurs på forskarnivå för doktorander antagna i pedagogik, pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik med inriktning mot språk. Den är obligatorisk för doktorander antagna inom den nationella forskarskolan FRAM (De främmande språkens didaktik).

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning inom ovan nämnda ämnen, eller motsvarande kvalifikationer.

Kursplan - FRAM, Pedagogisk bedömning (251 Kb)

Kurslitteratur - FRAM, Pedagogisk bedömning (240 Kb)

Anmälan

Anmälan ska göras senast 10 december 2012: Anmälningsformulär

Vårterminen 2013

Schema VT13 - FRAM, Pedagogisk bedömning (151 Kb)

Kontakt

Kursansvarig: Gudrun Erickson
031-786 2453 / gudrun.erickson@ped.gu.se